Scooterverzekeringsvormen in klinkklaar taal
Printversie van pagina Printversie van pagina

WA verzekerd:
Verzekerd met een basispakket dat dekkingen bevat die wetterlijk zijn vastgesteld. Een voorwaarde dat gedekt is voor schade aan andere

WA + aanvullend verzekerd:
Is bij de meeste verzekeraars mogelijk.

Allrisc verzekerd:
Meest uitgebrijdde pakket van de scooterverzekering . In de meeste gevallen is schade aan andermans eigendom gedekt. En schade aan eigen scooter door eigen of andermans schuld.

VERZEKERINGSVORMEN Schadeverzekering

Heeft u of iemand anders schade opgelopen bij het ongeval met uw scooter? Wat is betekend schade en wat zijn de gevolgen? Schade kan bestaan uit materiële schade, in ernstige gevallen als immateriële schade. In verzekeringsterminologie bestaat schade uit vermogensschade (materiële schade) en immateriële schade (lichamelijk /geestelijk letsel). Als u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van de schadeverzekeraar volgens de verzekering, moet u zich daarvoor (aanvullend) verzekeren.

Onderwerpen inhoudsopgave:

Vermogenschade

Vermogensschade betekend in geld meetbare aantasting van het vermogen van de ‘schade’. Hierbij moet je denken aan ;

» Verlies of beschadiging van materiële eigendom;
» Verlies of minder presteren van scooter behorende rechten;
» Verwacht voordeel verlies;
» Noodzakelijke uitgaven aan scooter.

Personenschade

Bij personenschade is er sprake van schade die tot het gevolg van (blijvend) letsel en /of overlijden van personen is. Hierbij wordt vermogensschade zoals inkomsten- gemist en onkosten gemist meegerekend.

Schadeafwikkeling

Bij schade aan uw of andermans scooter is het verplicht zo spoedig mogelijk dit te melden bij uw scooterverzekeraar. Bij het melden van de schade moet u er rekening mee houden dat alle informatie en toelichtingen moeten bevatten die mee kunnen spelen om de uitkeringsplicht te beoordelen. Deze melding zal moeten aangegeven op het Europees schadeaangifteformulier. In de meeste gevallen zal de verzekeraar na ontvangst van alle gegevens de schade taxeren / inventariseren. Wanneer schade van kleine omvang is zal de verzekeraar in de meeste gevallen de schade uitkeren.

Schade- Expertise

Het is niet te hopen maar indien de schade- kosten wat hoger zijn van omvang is het normaal dat de verzekeraar een schade- expert inschakelen. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak of aard van de schade, ook zal de schade- expert de waarde bepalen op basis van de waarde van uw scooter.
 
Reparatie scooter
Bij een repareer bare schade zal de omvang van de schade worden bepaald op basis van scooter- reparatiekosten. Wanneer de scooterreparatie reparatie niet meer mogelijk of economisch niet verantwoord is dan zal de schade op basis van totaal- verlies worden afgewikkeld. In de meeste gevallen wordt er bij een totaalverlies de dagwaarde vóór de schade minus de dagwaarde ná de schade uitgekeerd. De expert stelt een rapport op waarin hij zijn bevindingen vermeld. Op basis van dit rapport zal de verzekeraar de uitkeringsplicht beoordelen (dit laatste is geen taak van de expert).

De goedkoopste scooterverzekering

verzekering verzekeringsvormen
Goedkopescooterverzekering.net::..
Scooterverzekering:  
Scooterverzekering website:

Opmerking
Op deze informatie pagina vind u meer informatie over de (scooter) schade verzekering. Wat betekend schade precies? En wat zijn de gevolgen- of wat wordt er vergoed? Goedkoopste-scooterverzekering.net heeft deze punten van Wikipedia en van (scooter) verzekeraars.

Voordelen verzekeren:

Wat zijn de voordelen als u uw scooter (aanvullend) gaat verzekeren?


  • Gedekt eigen materiële schade
  • Diefstal dekking (optie)
  • Schade door natuur
  • Dekt hoge kosten
  • (blijvend) Lichamelijk letsel

Onze website wordt gescand op veiligheid. Wij doen er alles aan om onze website zo veilig mogelijk te houden

Sociaal delen?

Staat hier leuke of handige informatie op die je graag wilt delen? of aan je vriend(en) of vriendin(nen) moet laten zien? Deel de pagina dan Sociaal

 

Schadevergoeding


verzekeringsvormen

Na ontvangst van alle stukken zal de scooter-verzekeraar kijken of er dekking is voor de gemaakte / opgelopen schade. De hoogte van de schade- dekking uitkering is minus de verzekerde som. De verzekerde som, die bij het aangaan van de verzekering vastgesteld wordt en het bedrag aangeeft waarvoor de verzekerde zijn belang wenst te dekken, is het maximum tot waar schade wordt vergoed en geeft het bedrag aan waarover de premie wordt berekend. Het verzekerde bedrag kan in nature of kapitaal worden uitgekeerd. * Denk in natura aan bijvoorbeeld het vervangen van een ruit.

Contra- expert

Als u het niet eens bent met de vergoeding die de expert heeft vastgesteld, kunt u altijd een contra-expert inschakelen. U heeft de mogelijkheid om direct aan het begin van het schadetraject een contra-expert in te schakelen. Uw tussenpersoon of schadebehandelaar kan u hierover adviseren. In sommige gevallen zijn er extra kosten verbonden bij het inschakelen van een Contra- expert.

overig


Bij het niet-nakomen van de verplichtingen van de verzekeringnemer of verzekerde kan de verzekeraar de schadeuitkering verminderen met de schade die is ontstaan. De verzekeraar mag in zijn polisvoorwaarden opnemen dat het recht op uitkering geheel komt te vervallen indien de verzekeraar aan kan tonen dat hij door de niet-nakoming van de verplichtingen in een redelijk belang is geschaad. Indien de verzekeringnemer of uitkeringsgerechtigden hun verplichtingen niet nakomen met de opzet om de verzekeraar te misleiden, is er (mogelijk lees wettelijk) sprake van verzekeringsfraude.

Lees altijd de polisvoorwaarden van de scooter- verzekeraar op haar site