ALGEMENE VOORWAARDEN

Op onze website proberen we je te helpen met het zoeken naar een voor jou geschikte verzekering voor uw scooter of bromfiets. Zelf bieden wij geen verzekering aan in de vorm van een “volmacht” of iets dergelijks. De inhoud van onze website is eigendom van GoedkopeScooterverzekering.NET. Zonder onze toestemming is het niet toegestaan om content van deze website te gebruiken in welke vorm van publicatie dan ook.

 

Recensies

We nemen geen verantwoordelijkheid voor de content die door bezoekers op onze website zijn geplaatst, zoals reacties en ervaringen. Ook aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door de website. We kunnen geen garanties doen rondom de premie-  / premie-  per maand van de scooterverzekering aanbieders die op onze site vermeld staan. Wij proberen de premie prijs zo up to date mogelijk te houden. Dit houdt ook in dat de premie- s ieder moment gewijzigd kunnen worden. Omdat de verzekeraar zelf dit in de hand heeft hebben wij hier geen invloed of grip op.

 

Algemene voorwaarden

Maak je gebruik van onze website, dan ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen ieder moment gewijzigd worden. Op dat moment vervallen de oude algemene voorwaarden en zijn de nieuwe voorwaarden direct van toepassing.

  1. ALGEMEEN

1.1 GoedkopeScooterverzekering.NET vergelijkt een aantal scooter- verzekering partijën in Nederland. En bezoekers krijgen de mogelijkheid bij de verzekeraar de verzekering af te sluiten. GoedkopeScooterverzekering.NET is een onafhankelijke internet vergelijker die geen verplichtingen heeft naar verzekeraars toe. De bezoeker is altijd vrij een eigen keuze te maken.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “Wederpartij”; de (potentiële) afnemer van diensten via deze website.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van GoedkopeScooterverzekering.NET, alsmede op de eventueel tussen GoedkopeScooterverzekering.NET en de Wederpartij gesloten overeenkomst(en) en/of ontstane rechtsverhoudingen, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst of rechtshandeling tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Product specifieke voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

1.5 Voorwaarden van Wederpartij zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met GoedkopeScooterverzekering.NET overeenstemming is bereikt.

1.6 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen GoedkopeScooterverzekering.NET en Wederpartij in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

  1. UITINGEN

2.1 Alhoewel GoedkopeScooterverzekering.NET de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van uitingen, waaronder begrepen premie- vergelijkingen, premie- lijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen GoedkopeScooterverzekering.NET en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de Wederpartij hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.2 De door GoedkopeScooterverzekering.NET in uitingen aangegeven premie en tarieven gelden uitsluitend voor de in de aanbieding genoemde prestaties of leveringsomvang.

2.3 Alle premies voor de aangeboden zaken zijn in euro’s (tenzij anders aangegeven). Per aanbieding wordt expliciet aangegeven of deze inclusief of exclusief BTW en andere heffingen is, welke van overheidswege worden opgelegd.

  1. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Een door GoedkopeScooterverzekering.NET aangegane verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. GoedkopeScooterverzekering.NET zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden.

3.2 GoedkopeScooterverzekering.NET is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van een contractuele relatie tussen bezoeker / klant en verzekeraar die mogelijk voortkomt uit de Collectieve inkoop.

3.3 GoedkopeScooterverzekering.NET is niet aansprakelijk voor schade van bezoeker / klant tenzij deze schade door GoedkopeScooterverzekering.NET opzettelijk dan wel door bewuste roekeloosheid is veroorzaakt.

3.4 GoedkopeScooterverzekering.NET is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van en/of veroorzaakt door de verzekeraar.

3.5 GoedkopeScooterverzekering.NET is niet aansprakelijk voor enig defect dat verband houdt met een indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de systemen van GoedkopeScooterverzekering.NET kunnen aantasten. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken kan GoedkopeScooterverzekering.NET noch onderbreking van de toegang tot haar systemen wegens onderhoud, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan haar server uitsluiten.

  1. OVERMACHT EN / OF BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

4.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die GoedkopeScooterverzekering.NET niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat GoedkopeScooterverzekering.NET door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:

  • bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;
  • vertraagde of te late toelevering door een of meerdere verzekeraar van GoedkopeScooterverzekering.NET;
  • transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar GoedkopeScooterverzekering.NET toe of van GoedkopeScooterverzekering.NET naar de Wederpartij wordt gehinderd of belemmerd.

4.2 GoedkopeScooterverzekering.NET heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

4.3 Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van GoedkopeScooterverzekering.NET opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

  1. DIVERSEN

5.1 Indien door GoedkopeScooterverzekering.NET gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Wederpartij kan nimmer enig recht doen latengelden op grond van het feit dat GoedkopeScooterverzekering.NET deze voorwaarden soepel toepast.

5.2 GoedkopeScooterverzekering.NET is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van Wederpartij gebruik te maken van derden.

 

  1. TOEPASSELIJKE RECHT EN GESCHILLENREGELING

6.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van GoedkopeScooterverzekering.NET is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen GoedkopeScooterverzekering.NET en Wederpartij zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Op verzoek worden onze “Algemene Voorwaarden” digitaal of fysiek per post naar u verzonden.Hoe volledig is onze vergelijking?

Op de website is het mogelijk diverse scooter verzekeraars te vergelijken. Dit zijn de polissen van verzekeraars waarvan wij productinformatie hebben kunnen inwinnen online. Van die partijen zijn wij op de hoogte van de meest recente voorwaarden en premies.